Offcanvas
Zoeken

Nieuwsbrief 1 2024 – Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden

Belangrijkste veranderingen sociaal domein per 1 januari 2024 

Het nieuwe jaar brengt een flink aantal veranderingen voor het sociaal domein met zich mee. De belangrijkste aanpassingen heeft Cedris hieronder op een rijtje gezet. Lees het hier.

Movisie: Bestaanszekerheid, meer dan geld 

Iedereen in Nederland moet beschikken over een dak boven het hoofd en voldoende geld om rond te komen. Maar bestaanszekerheid is nog veel meer. En hoe zorg je ervoor dat de oplossingen voor bestaanszekerheid duurzaam zijn? Lees verder in het visiestuk van movisie.

Nieuws van de Landelijke Armoedecoalitie. 

Op 26 januari stuurde de Landelijke Armoedecoalitie een dringende brief aan de woordvoerders sociale zekerheid en werkgelegenheid van de fracties in de Tweede Kamer. Dat gebeurde aan de vooravond van een belangrijke commissievergadering over armoede- en schuldenbeleid. 

In de brief wordt een achttal maatregelen uitgewerkt, die ervoor moeten zorgen dat de tweedeling in Nederland kleiner wordt, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen weer kansen krijgen, en bijna 1 miljoen mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. 

Burgerkracht De Pijler is een van de leden van de Landelijke Armoedecoalitie. Lees de brief hier.

De provincie Limburg wil mensen met een minimuminkomen gratis laten reizen met het openbaar vervoer tijdens de daluren.  

De provincie werkt aan een voorstel om de Meedoen Pas, een ov-product van de regionale vervoersmaatschappij Arriva, beschikbaar te stellen aan minima. 

“Over de kosten en voorwaarden van de Meedoen Pas zijn ze nog in gesprek met Arriva en de Limburgse gemeenten. Streven naar invoering van deze pas in 2024. Een besluit hierover is aan Provinciale Staten van Limburg”, aldus de woordvoerster in december 2023. 

Arriva verzorgt het bus- en treinvervoer in de zuidelijke provincie. De maatschappij biedt de Meedoen Pas aan: een persoonlijke ov-chipkaart die gemeenten kunnen verstrekken aan onder meer statushouders, minima en re-integranten om gebruik van het openbaar vervoer “eenvoudiger en laagdrempeliger” te maken. Doel is ook om gebruikers zo maatschappelijk perspectief te bieden. 

Limburg wil een deel van de zogeheten Bikker-gelden hiervoor beschikbaar stellen. Het demissionaire kabinet besloot dit in het najaar ‘23 na een motie van Tweede Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) om 300 miljoen euro uit te trekken voor het regionale ov. Dat geld is bedoeld om prijsstijgingen van de kaartjes te voorkomen en ook om investeringen te doen. Limburg kreeg bijna 14 miljoen euro, waarvan de helft om een tariefstijging van bijna 12 procent voor de reizigers ongedaan te maken. De andere helft kan geïnvesteerd worden. 

“De ‘spelregels’ voor de motie-Bikker stelt het Rijk nog op, maar in afwachting daarvan legt de provincie Limburg wel al haar prioriteit bij de Meedoen Pas”,  

Het is niet bekend hoeveel Limburgers in aanmerking komen voor de pas en hoeveel dit plan voor de provincie gaat kosten. 

Belastingvrije inkomen uit arbeid flink verruimd.  

Het Wettelijk Minimumloon (WML) per 01.01.2024 is verhoogd.  

Eind 2023 was het wettelijk minimumloon € 1.955,00 bruto per maand, € 460,40 bruto per week en € 92,08 bruto per dag. Voor de goede orde, het wettelijk minimumloon was gebaseerd op basis van fulltime werken, of 36 of 38 of 40 uur per week. 

 Vanaf 01 januari 2024 wordt het salaris, als u fulltime werkt (36-38-40 u p/wk.) niet meer op een vast bruto maandbedrag of bruto weekbedrag uitbetaalt maar gaat, vanaf deze datum, het salaris worden vastgesteld op basis van het uurloon maal het aantal werkelijke gewerkte uren.  

Het Wettelijk Minimum Uurloon (WMU) per 01.01.2024 is vastgesteld op bruto € 12,79. 

* Uit bovenstaande berekening kunt u vaststellen, dat als u meer uren per week gaat werken het inkomen gaat stijgen. Het is dus niet verkeerd, wanneer u meer uren kunt werken om daarvoor te kiezen als het gaat om een hoger week- of maandsalaris. Daardoor zal ook het vakantiegeld bij meer uren werken hogen gaan uitvallen dan in het jaar 2023. 

* Dat is echter niet het enige voordeel. Dit jaar mag je ook meer belastingvrij salaris verdienen, waarvoor je aan het eind van het jaar, bij uw aangifte, minder belasting in 2024 gaat afdragen dan in het jaar 2023. 

(bron: Koepelorganisatie BUS) 

Gewoon geld geven: gezinnen melden zich aan 

De bestaanszekerheid in Nederland staat onder druk. Te vaak worden oplossingen gezocht in het plakken van pleisters. Hoe kunnen we bestaanszekerheid structureel vergroten? 
 
Kansfonds onderzoekt het met de aanpak ‘Gewoon geld geven’. Vanaf november konden gezinnen zich inschrijven voor het onderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam. We zijn overweldigd door de animo voor onze aanpak. Een aanpak die niet op zichzelf staat: Gewoon geld geven is onderdeel van een grotere beweging. 

Lees meer over deze beweging.

Minister Carola Schouten bij Pakhuis 27 februari 2024 

Wie ondersteuning nodig heeft om aan het werk te gaan én te blijven, kan tegenwoordig rekenen op veel verschillende tools als jobcoaching, loonkostensubsidie en andere ondersteuning. Deze en andere tools zijn de afgelopen tijd verbeterd met het Breed Offensief.  
Demissionair minister Carola Schouten van SZW is aanwezig om uitleg te geven. LCR-voorzitter Fatma Koşer Kaya en verschillende mensen die aan de slag zijn met deze tools vertellen over het belang ervan. Gemeenten en werkgevers die elk een eigen rol hebben, zijn er ook.  

Klik op onderstaande link om je aan te melden en ‘online’ deel te nemen. 

Ben erbij? Meld je aan om mee te praten

NIBUD: De Geldwijzer ‘Bijna 18’ 

Als je 18 wordt, ben je officieel meerderjarig. Vanaf dat moment wordt er van je verwacht dat je financieel redzaam bent. Maar dat betekent niet altijd dat dat meteen het geval is, blijkt uit Nibud-onderzoek. Ook dit jaar zetten veel gemeenten de Geldwijzer Bijna 18 in als instrument in de schuldpreventie voor hun (bijna) 18-jarige inwoners. Nieuwegein en Dronten bijvoorbeeld. 

Bekijk de praktijkverhalen.

Overvraagde burgers: promotieonderzoek 

Het begrip ‘wederkerigheid’ deed zijn intrede in het bestuursrecht met de Algemene wet bestuursrecht. In hoeverre heeft dat geleid tot overvraagde burgers binnen de besluitvormingsprocessen van de Wmo 2015 en de Participatiewet?  

Onderzoeker Bas Kerssies over het gewenste effect: “Op het moment dat de wetgever, de bestuursrechter en de beleidsmedewerker zich bewust zijn van de rol die het doen-vermogen op dit moment speelt binnen besluitvormingsprocedures en de hulpvraag centraal komt te staan, in plaats van het huidige systeem.” Lees hier meer. 

Promotieonderzoek van Bas Kerssie: ‘Verdwaalde verantwoordelijkheid’

Webinar ‘Belastingvoordeel in verband met ziekte of beperking’ door Ieder(in) 

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een laag inkomen en hoge (zorg)kosten. Daardoor leven ze vaak in bestaansonzekerheid. Via de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten kunnen ze geld terugkrijgen, wat hen helpt om rond te komen. 

Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, organiseert op donderdag 29 februari van 19.00u tot 21.30u het webinar ‘Belastingvoordeel in verband met ziekte of beperking’. Tijdens dit webinar geven we tips over de mogelijkheden rondom de aftrek van specifieke zorgkosten in verband met ziekte of beperking. 

Deze webinar is mogelijk interessant voor uw leden en/of achterban. Lees er meer over in het Artikel over Webinar Belastingvoordeel in verband met ziekte of beperking. De tekst van het artikel mag u verder verspreiden. 

Onderzoek FNV: te veel verschil in minimabeleid in de regio 

Er zitten te veel verschillen in het minimabeleid van de gemeenten in de regio en dat leidt tot rechtsongelijkheid. 

De vakbond spreekt van willekeur omdat gemeenten allemaal een eigen minimabeleid voeren. Dat komt volgens de bond door de decentralisatie: het Rijk droeg daarbij veel taken over aan de gemeenten zelf. “Het maakt uit waar je woont op welk bedrag je recht hebt, of je in aanmerking komt voor een armoederegeling en bijvoorbeeld of er compensatie van het eigen risico in de zorg is”, aldus FNV. Ook zijn er bijvoorbeeld verschillen in de attenties voor mantelzorgers en zijn die verminderd sinds de gemeenten daar zelf over gaan. 

Bekijk hier de presentatie van het onderzoek.

Op woensdag 20 maart 2024 vindt er een Pijleracademie plaats over de minimaregelingen