Offcanvas
Zoeken

Burgerparticipatie: Aan de slag!

Je wilt aan de slag met burgerparticipatie? Dan ben je op de goede plek. Volg het stappenplan hieronder voor succesvolle burgerparticipatie.

Stappenplan

Stap 1

Formuleer je doel

De eerste stap is gezet! Je wilt aan de slag met burgerparticipatie. Het is goed om voor jezelf vast te leggen waarom je burgers wilt betrekken. En wat je ermee wilt bereiken. Zodat je burgerparticipatie doelgericht kan inzetten. Dit is ook van belang om je mede projectleden of organisatie te overtuigen van het belang van burgerparticipatie.

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg, omdat het huidige beleid afloopt. De insteek is om dit nieuwe beleid op basis van de wensen en behoeften van mantelzorgers binnen de gemeente vorm te geven. Doel: Beleid laten aansluiten bij de behoeften van de mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers.

Stap 2

Hoeveel invloed kunnen burgers uitoefenen?

Voordat je start moet er goed gekeken worden naar de ruimte van invloed. Factoren die bepalen of burgers invloed kunnen uitoefenen zijn bijvoorbeeld de (wettelijke) kaders, (in)formele regels, de houding van de stakeholders, tijd, menskracht en geld. Zorg dat dit helder is zodat de verwachtingen van beide kanten duidelijk zijn.

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg.
Ruimte van invloed: Burgers kunnen hun ervaringen delen, wensen uitspreken en advies geven maar uiteindelijk heeft de gemeente de regie en eindverantwoordelijkheid in het vaststellen van het beleid. Er zijn wettelijke kaders waarbinnen het beleid moet passen.

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg.
Geld, tijd, menskracht: Er zijn 2 beleidsmedewerkers verantwoordelijk. Ze hebben een werkplan met x aantal uren. Er is x aantal uur en budget gereserveerd voor burgerparticipatie. Ze vergoeden geen alleen reiskosten en verzorgen een lunch voor de participanten.

Stap 3

Bepaal fases, activiteiten en doelen

Betrek burgers daar waar ze betekenisvol kunnen zijn. Beschrijf in je projectplan wanneer en hoe je burgers wilt betrekken.

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg.

Stap 4

Bepaal welke niveau’s je wilt toepassen

We hebben een aantal niveaus die de mate van invloed weergeven. We gebruiken hiervoor als basis de participatieladder van ‘Arnstein’ in aangepaste vorm. De verschillende niveau’s van burgerparticipatie zijn:


Informeren: Geen actieve vorm van participatie, maal wel belangrijk om mee te nemen hoe en wie je informeert. Is een randvoorwaarde voor participatie.

Consultatie: Je vraagt naar ervaringen met bepaalde diensten of voorzieningen.

Adviserving: Je vraagt gericht advies en koppelt terug wat je met het advies hebt gedaan.

Partnerschap: Je gaat samen aan de slag met beleidsvorming en/of een project waarbij expertise en ervaring aanvullend aan elkaar zijn en er samen beslissingen worden genomen.

Regie: De burger heeft de regie over een specifieke fase en/of activiteit binnen de beleidsvorming en/of het project.

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg.

Stap 5

Bepaal welke methodieken je toepast

Er zijn verschillende manieren om burgers te betrekken. Bijvoorbeeld via een dorpsraad, online vragenlijsten, ervaringsdeskundigen, interviews, praat mee tafels, etc.

De methodiek moet aansluiten bij je doelgroep en het doel. Bekijk dit ook per fase.

Wij hebben ervaring met de inzet van burgerparticipatie en kunnen je helpen met het kiezen van de juiste methodiek.

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg.

Stap 6

Welke burgers heb je nodig?

Als je met deze stap aan de slag gaat dan weet je welke methode(n) je gaat inzetten. Op basis daarvan wordt je doelgroep inzichtelijk. Heb je een groep burgers nodig, een ervaringsdeskundige? Of adviesgroep of een groep wijkbewoners?

Nu ga je inzichtelijk maken wat je van de burger of groep verwacht. Dit doe je aan de hand van de niveaus van participatie in kaart te brengen. Een hulpmiddel hiervoor is ‘het participatiespel’. (link naar meer info)

Gemeente X wil het beleid voor de komende 4 jaar actualiseren m.b.t. mantelzorg en informele zorg.

Stap 7

Succesvol worden en blijven

Je bent aan de slag met burgerparticipatie, het project loopt. Hoe houd je burgers betrokken?

  • Blijf betrokken burgers informeren, ook als je geen nieuws hebt.
  • Evalueer tussentijds. Wat loopt er goed? Wat kan er beter?
  • Vraag aan de burger of ze nog hulp nodig hebben.
  • Toets regelmatig de verwachtingen via de PDCA (Plan, Do, Check en Act)-cirkel toe te passen.

Ben altijd open, transparant, eerlijk en respectvol.

Hulp nodig?

Heb je een vraag of wil je even sparren met een expert? Neem dan contact op met een van onze burgerparticipatie specialiseren

Marja Veenstra Leidinggevende Projectmanagers
Martine van de Venne Adviseur